Skip Navigation Links

TOR-Report.psu.ac.th

ระบบรายงาน TOR ปี 2564 เป็นต้นไป (อ่านได้อย่างเดียว)


  • ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลใบประเมินของตนเอง

  • ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายงานต่างๆได้

  • แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้แนะนำให้ใช้ระบบด้วย Firefox หรือ Chrome เวอร์ชันล่าสุดล่าสุด

: Chrome DownLoad!!!    : Firefox DownLoad!!!